DERNEK TÜZÜĞÜ

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
BAĞIMSIZ  DENETÇİLER MESLEKTE BİRLİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde-1
Derneğin Adı ; ” SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ,SERBEST MUHASEBECİ MALİ  MÜŞAVİRLER VE BAĞIMSIZ DENETÇİLER MESLEKTE BİRLİK DERNEĞİ’’ dir.
Derneğin Kısa adı,’’SAMSUN MESLEKTE BİRLİK’’dir.
Derneğin Merkezi SAMSUN’dur.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde-2
DERNEĞİN AMACI : Türk Muhasebe ve denetim Sistemi”nin gelişmesine, mesleki gelişime katkıda bulunmak, muhasebe ve denetim ile ilgili kurumlar arasında her türlü diyalog ve işbirliğini sağlayarak bu kurumlar nezdinde üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve muhasebe ve denetim mesleğinin yönetim kalitelerini artırmak amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Muhasebe ve denetim alanında dünyadaki ve Türkiye”deki yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut muhasebe ve denetim modellerinin tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bunun için araştırma, inceleme raporları hazırlamak;
2- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin, Bağımsız Denetçilerin,stajer ve meslek mensubu adaylarının bilgi ve deneyimlerini arttırmaya çalışmak, üyelerine rehberlik yapmak, aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak;
3- Muhasebe ve denetim sisteminin geliştirilmesi için kanuni düzenleme taslakları hazırlamak ve ilgili makamlara önermek;
4. Serbest Muhasebeciliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliği ve Bağımsız Denetçileri çeşitli kurul,komisyon ve benzeri etkinliklerde temsil etmek;
5. Muhasebe ve denetim mesleğinin kalitesinin arttırılmasına ve uygun standartların sağlanmasına çalışmak, Toplam Kaliteyi sağlamak için Araştırma-Planlama-Geliştirme Merkezi (APGM) kurmak;
6. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlerin, Bağımsız Denetçilerin karşılaşacağı her türlü ekonomik, sosyal ve benzeri zorlukların ve haksız rekabet şartlarının aşılması konusunda resmi kurumlarla irtibata geçmek ve muhasebeciler arasında dayanışmayı sağlamaya çalışmak;
7.Serbest muhasebeci,Serbest Mali Müşavirlerin,Yeminli Mali Müşavirler ve Denetçiler arasında mesleki ve eğitsel dayanışmayı sağlamaya çalışmak;
8. Tüm serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlerin,Yeminli Mali Müşavirlerin denetçilerin,stajerlerin,meslek mensubu adayların ve muhasebe yardımcı elamanlarının derneğe üye olmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak;
9. Muhasebe ve denetim ilminin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yurtiçi ve yurtdışı lisans ve lisans üstü çalışmaları desteklemek;
10. Lise ve üniversitelerin muhasebe bölümlerinde okuyan, başarılı, fakat kısıtlı imkanı olan öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunmak, onları geleceğe hazırlamak için yardımcı olmak, burs vermek, muhasebecilik alanında başarılı çalışmaları ile emeği geçmiş olan insanlara ödül vermek;
11. Derneğin temsil gücünü artırmak için bir Vakıf , Federasyona, Konfederasyon,meslek odasına ve birliğe dönüştürülmesi veya üye olması için çalışmalar yapmak,

 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,Bağımsız Denetçi  olabilmek için açılan sınavlara hazırlanan stajyerlere dönük olarak özel dershane kurmak, kurslar,seminerler düzenlemek.
  13 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve denetçileri tüm resmi kurum kuruluş ve odalarda temsil etmek gerekirse bunlar nezdinde temsilciler tayin etmek.
  14. Tanıtım ve reklamda doğruluk ve yasalara uygunluk ilkeleri doğrultusunda üyeler arasında işbirliğini geliştirmek ve yanıltıcı reklamlarla haksız rekabet oluşturan kişi ve kurumlara karşı gerekli önlemleri almak;
  15. İthal edilen ve muhasebecilikte yoğun olarak kullanılan teknik malzemelerin gümrük ve diğer harçlardan muaf tutulması için çalışmalar yapmak;
  16. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin, Bağımsız Denetçiler mesleklerini icra ederken ödediği vergi, sigorta ve benzeri resmi harç ve rüsumların azaltılması için çalışmalar yapmak;
  17. Haksız rekabete neden olan, herhangi bir mesleki, oda ya da derneğin ve maliye görevlilerinin bu haksız fiillerini engelleyebilmek için Bakanlık nezdinde,Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin,Bağımsız Denetçilerin haklarını koruyacak bir statüye kavuşturulması için çalışmalar yapmak;
  18. Serbest Muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yada Bağımsız Denetçilerin yanında çalışan her türlü personelin eğitim ve formasyonlarını arttırıcı faaliyetler yapmak, hizmet içi her çeşit eğitim Programları tertiplemek;
  19. Araştırma, eğitim ve öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı geziler, sempozyumlar, seminerler, tertiplemek; katılımcılara sertifika vermek;
  20. Stajyer Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere yönelik, bilgi ve tecrübelerini artırıcı özel eğitim programları düzenlemek;
  21. Hizmetin küreselleşmesinin beraberinde getirdiği, hizmetin serbest dolaşımının yaygınlaşması durumunda, yabancı meslek mensupları ile rekabet etmenin gerekliliğine binaen, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin,Bağımsız Denetçilere yönelik yabancı dil kursları düzenlemek.
  22. Kurslarda öğretilmesi için yasal izin alınmış olan yabancı dillerin öğretiminde uluslararası standartlarda eğitim birliği için gerekli çalışmaları yapmak;
  23. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin,Bağımsız Denetçilerin faaliyetlerinin kamu hizmetinden sayılmasını sağlamak ve bu yönde telefon, internet, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri hizmet harcamalarında diğer kamu kurumlarının yararlandığı haklardan yararlanmalarını sağlamak;
  24. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin,Bağımsız Denetçilerin araç-gereç ve dokümanlarının ortak üretimini sağlamak ve üyelerini yararlandırmak;
  25. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin,Bağımsız Denetçilerin Bakanlık ve bağlı Müdürlüklerce yapılan teftişlere hazırlanmasını sağlamak için, kendi içinde teftiş kurumu oluşturmak;
  26. Üyeleri arasında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını geçici olarak karşılayabilmek için “Yardım Sandığı” oluşturmak;
  27. Dernek bünyesinde Dershane ve Kurs alanlarında, ayrı çalışma birimleri ve Komisyonlar oluşturmak;
  28. Muhasebecilik,mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik alanlarında her türlü teknolojik imkandan yararlanarak, İNTERNET ve benzeri programlarda WEB SAYFASI ve benzeri etkinlikler ve ulaşım imkanları oluşturmak ve bu imkanlardan yararlanmak;
  29. Üyeleri arasında veya üyeleri ile diğer kurum ve kişiler arasındaki ihtilafların hakem yoluyla çözümünü sağlamak için TAHKİM kurumu ve bu kuruma bağlı TAHKİM KURULLARI oluşturmak;
  30. Yukarıda sayılan faaliyetler için ilmi konferans, araştırma raporları, kamu oyu araştırmaları, seminer, toplantı, panel, sergi, müşterek geziler ve benzeri faaliyetler yapmak, dergi ve gazete çıkarmak, yarışmalar, kültürel ve sportif etkinlikler, ödül törenleri düzenlemek;
  31. Gerekli gördüğünde yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açmak;
  32. Taşınır, taşınmaz mallar satın almak, ipotek almak ve vermek, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek;
  33. Amaçların gerçekleştirilmesi için uluslararası faaliyette bulunmak, kanuna uygun olan her türlü faaliyeti yapmak.
  34. Sosyal Sorumluluk gereği, gelir dağılımında adaletin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak, vergi sisteminde en adil sistemin oluşması için, araştırmalar yapmak bu konuda Yasama, ve Yürütme kurumuna öneriler götürmek,
  35 – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle,federasyon,konfederasyon,odalar, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

36- Kobi, Kosgeb,Oka,Avrupa Birliği Fonları,İş-Kur, Sgk ve Diğer verilen Teşvik ve yardımlardan yararlanabilir. Bunlarla ortak projeler geliştirebilir.

37- Özel ve Resmi Bankalardan dernek amaçlarını  gerçekleştirmek ve Taşınır, Taşınmaz mallarl almak için kısa veya uzun vadeli krediler alabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; sosyal alanda  faaliyet gösterir.