TÜRMOB ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞMESİ İPTAL DAVA DİLEKÇESİ

  • 09 Şubat 2016
  • 1.688 kez görüntülendi.
TÜRMOB ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞMESİ İPTAL DAVA DİLEKÇESİ

(ÖZET)                                                                                  Yürütmenin Durdurulması  İstemlidir.

                                      DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

                                                                                 ANKARA

DAVACI                  :  Haluk BÜLBÜL

                                     Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  & Bağımsız Denetçi

                                     (Samsun Meslekte Birlik Dernek Başkanı)

DAVALI                  :  (TÜRMOB) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli

                                    Mali Müşavirler Odaları Birliği

İPTALİ İSTENEN

İŞLEM  VE  KONUSU : 27.03.2014 tarih 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe

                                    Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşmesi yapılması

                                    Hakkında Tebliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

AÇIKLAMALAR: 1– TÜRMOB,  Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme yapılması Hakkında Tebliğ de, Etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak , etik eğitimi ve etik davranış gelişimini sağlamak üzere, muhasebe meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek odası arasında yapılacak etik sözleşmenin ve sözleşme yapılması öncesinde meslek mensubunun tabi olacağı etik eğitiminin usul ve esaslarını belirlemenin amaçlandığı belirtilmiştir.

ETİK  (Ahlak) EĞİTİMİ VE ETİK (Ahlak) SÖZLEŞME İLE İLGİLİ uygulanacak Prosedür;

  • Teorik ve Uzaktan Eğitim yöntemi ile İnternet Sitesi üzerinden ve Uygulamalaı eğitim konuları için odalarda yüz yüze eğitim yöntemi ile yapılacaktır.
  • Etik (Ahlak) Eğitim Konuları

Ahlak Bilgisi, Ahlak duyarlılık, Ahlakı karar verme, Ahlakı Davranış

  • 20 saat  ve 2 haftalık sürede bu eğitim alınacak.
  • Etik (Ahlak) Eğitim bedeli Türmob tarafından belirlenir ancak, Belirlenen bedel Memur maaş katsayısının elli katından  çok olamaz. Bankaya yatırılması gerekir ve  Eğitim bedeli ödenmeden Eğitim kaydı yapılmaz.
  • Meslek Mensubu oda ile Etik (Ahlak) Sözleşmesi imzalar ve etik(Taahhütnamesini)İşyerinde görünür bir yerine asar.
  • Odalar Etik (Ahlak Sözleşmesi)  Eğitimi alan ve imzalayanları, İnternet sitesi üzerinden ilan

      eder.  der….

Halbuki;  3568 sayılı yasamızın  Amacı “işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek…”   ve bu kanunla Mesleğin konusu, Meslek Ünvanlarının Haksız kullanılması, Görevle ilgili Suçlar, Disiplin Cezaları ve Disiplin kurulları ilgili tebliğdeki hususları zaten içermektedir.

Ayrıca,  19.10.2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli MaliMüşavirlerin Mesleki faaliyetlerinde uyacakları Etik İlkeler hakkındaki Yönetmelik ve  Türmob un yayınladığı Mesleki kararlar, halen uygulanmaktadır.

Söz konusu Tebliğ İnsan haklarına, Anayasaya ve Yasalara aykırıdır. Davalı TÜRMOB bu tebliğ ile  Türkiyede 90.000  civarında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  ve 4.000 civarında Yeminli Mali Müşavir, Meslek Mensuplarının  hepsi toplumda var olan genel ahlaka aykırı davranışlarda  bulunduklarını kabul etmiş anlamına gelmektedir. Bu tebliğ ile ahlak dışı harekette bulunan meslek mensuplarını ahlaklı hale getirmeye çalışıyor anlamına gelmektedir. Böyle bir tebliğin çıkarılması gereksizdir.

Etik değerler meslekleri meslek yapan, mesleklere kişilik kazandıran, mesleği belli normlara oturtan değerlerdir. Bu da iş dünyasında başarılı ve sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği ortamların oluşturulmasını sağlar. Her meslek mensubu böyle bir ortamı oluşturmayı amaç edinir. Dolayısıyla etik değerlere riayet etmeye önem gösterir.  Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğinin etkin şekilde yürütülmesinde yasal düzenlemeler zaten mevcut ve yeterlidir. Bu mesleklerin yürütülmesinde meslek mensupları meslek etiğinin öneminin bilincindedir. Ayrıca Her Meslek Mensubu Hizmet vermiş olduğu Müşterisi (Mükellefi) ile  Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi yapmak zorundadır.

Mesleğin gerektirdiği kişisel, mesleki ve ahlaki niteliklere sahip olunması için söz konusu tebliğin çıkartılması gereksiz ve hukuk dışıdır. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik meslek mensupları belli eğitimi almış ve sorumluluklarının bilincinde topluma örnek kişilerdir.

Dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik tüm meslek mensuplarının uyması zorunlu temel etik ilkelerdir. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik meslek mensupları bu temel ilkelere hakimdir. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin etkin şekilde yürütülmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler haricinde söz konusu tebliğ yersiz ve hukuk dışıdır.

Etik değerler evrenseldir. Herkesin bu değerlere sahip olduğu varsayılır. Medeni Kanun md. 2 ye göre dürüstlük kurallarına uymak esastır. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 27.03.2014 tarih 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme yapılması Hakkında Tebliğinin varlığı muhasebe ve mali müşavir meslek mensuplarının etik değerlere sahip olmadığı, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik gibi ilkeleri mesleğinde uygulamadığı izlenimi doğurmaktadır. Bu durum meslek mensuplarının onurunu zedeleyici ve mesleki verimliliğini azaltıcıdır.

Ayrıca söz konusu tebliğ Ek-2 de Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamesi adı altında meslek mensuplarına; sosyal sorumluluklarına uygun davranmaları, ayrım yapmamaları, mesleği dürüstlük, tarafsızlık gibi ilkeler doğrultusunda yerine getirmeleri, etik değerlere ilişkin düzenlemelere uymaları gibi konularda taahhüt verme zorunluluğu getirilmiştir. Zaten mesleki ve toplumsal her türlü etik değerlere sahip, sorumluluğunun bilincinde olan muhasebe ve Mali Müşavirlik meslek mensuplarının söz konusu tebliğle böyle bir taahhüt verme zorunluluğunda bırakılmaları son derece etik dışıdır. Bu meslek mensupları mesleki etik değerlerine saygıları doğrultusunda mükellef sahibi olurlar. Mükelleflerinin mesleki ve ahlaki olarak yeterli bulduğu muhasebe ve Mali Müşavir meslek mensuplarının bağlı oldukları odalar birliği tarafından etik olarak yetersiz görülerek taahhüt altına alınmaya çalışılması  doğru değildir.

Türmob bu yönetmelikle Üyelerini eğitime tabi tutarak, Ücret geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Ücret ödenmemesi durumunda eğitim kaydı yaptırılamayacağı belirtilmiştir. Meslek Mensupları Bağlı oldukları oda ile Muhasebe Etik sözleşmesi imzalamak zorunda bırakılmaktadır. Meslek Mensuplarının işyerinin görünür bir yerine asılabileceği şekilde düzenlenmiş Muhasebe meslek Etiği taahhütnamesi verilir. Odalar bu taahhütname verilen Meslek mensuplarını Odanın internet siteleri üzerinden İlan ederler. Denilmektedir.

Ve böyle bir sicil ve kütük ile takip edilecek Ahlaklı ve Ahlaksız Meslek mensupları diye  mesleki ayrıma  tabi tutularak, telafisi  mümkün olmayan bir uygulama ön görülmektedir. Mesleki suçlara karşılık, Disiplin cezaları ve  Disiplin kurulları sistematik bir şekilde çalışmaktadır.  Böyle bir uygulama ise;   Bu mesleği İcra etme noktasında her türlü fedakarlığı ve öz veriyi gösteren, Bütün vergi Kanunlarını  ve diger  kanun ve mevzuatı uygulayarak, Mükelleflere hizmet veren Bir meslek camiası için Ahlak vesikasının verilmesi ve asılması Onur kırıcı, Mesleki saygınlığı azaltıcı, Meslek Mensuplarını veya imzalamayan yada  peşinen Ahlaksız kabul eden, Üyesini tanımayan bir Meslek kuruluşunun  uygulamasından başkaca bir şey değildir. Hiçbir Meslek örgütü üyesine böyle bir uygulamayı reva görmemektedir.  Bu kabul edilemez bir uygulamadır.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA SEBEPLERİ:  Yukarıda açıklandığı üzere yasalara ve evrensel insan haklarına açıkça aykırı olduğu tartışmasız olan Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme yapılması Hakkında Tebliği halen yürürlükte olup, uygulamaya devam edilmesi söz konusu meslek mensuplarının onurunu zedelemekte, mesleki verimliliğini azaltmakta ve insan haklarını ihlal etmekte ve telafisi imkansız zararlar oluşturmasıdır.

HUKUKSAL NEDENLER : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Mali

                                               Müşavirlik Kanunu,  Serbest Muhasebeci, Serbest muhasebeci Mali

                                               Müşavirler ve Yeminli Mali müşavirlerin Mesleki faaliyetlerinde

                                               uyacakları Etik İlkeler Hakkındaki Yönetmelik, Avrupa İnsan Hakları

                                               Sözleşmesi, sair  mevzuat.

DELİLLER                          : 27/03/2014 tarihli 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

                                               yürürlüğe giren Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik

                                               Sözleşme yapılması Hakkında Tebliğ, sair yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum sebeplerden dolayı, 27/03/2014 tarihli 28954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Meslek Mensupları-nın Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme yapılması Hakkında Tebliğin iptali ve yürütmenin durdurulma-sına, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ederim. 26/05/2014

                                                                                                                                                                                                                                                        Haluk BÜLBÜL

                                                                                  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

                                                                                               Bağımsız Denetçi